Àrees Jurídiques

Civil

Conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades o públiques, tant físiques com a jurídiques, de caràcter privat i públic, o fins i tot entre les últimes

Mercantil

Regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l'exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de la realització d'aquests

Successions i Donacions

Regula la successió "mortis causa", la destinació de les titularitats i relacions jurídiques tant actives com a passives d'una persona després de la seva mort

Penal

Conjunt de normes jurídiques que regulen la potestat punitiva de l'Estat, associant a fets, estrictament determinats per la llei, com a pressupost, una pena, mesura de seguretat o correcció com a conseqüència

Família

Conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre si i respecte de tercers