Comptabilitat

Avui dia, la comptabilitat requereix un seguiment diàri i ordenat que permet a l’empresari obtenir una informació de la realitat exacta de la seva empresa.

El nostre servei comptable es basa en l’aplicació del nou Pla General Comptable per a PIMES i Microempreses, dels seus principis i la legislació vigent.

Una vegada analitzat el volum de l’empresa, adeqüem la periodicitat en el lliurament i/o recollida de factures emeses, rebudes i estats bancaris amb la finalitat que la seva comptabilitat estigui al dia per no limitar-nos únicament a complir amb l’obligació legal del seguiment d’aquesta comptabilitat sinó perquè es constitueixi en una eina útil de control i consulta de l’empresari.

L’assessorament i procés comptable que oferim és el següent:

  Estudis sobre la situació financera de l’empresa en qualsevol moment que sigui requerit pel client, analitzant el seu rendiment i tractant d’obtenir el major estalvi fiscal possible dins de la més rigorosa aplicació de la legislació vigent
  Confecció i introducció de Seients Comptables
  Conciliació Bancària
  Llevanza dels següents Llibres i Balanços:

                    Llibre Diari
                    Llibre Major 
                    Llibre de Registre de Factures Expedides i Factures Recibudes
                    Compte de Perdues i Guanys
                    Balanç de Situació
                    Balanç de Summes i Saldos 

  Elaboració, preparació i presentació de les obligacions tributàries, tant trimestrals com a anuals, davant l’Agència Tributària
  Preparació, confecció, enquadernació i presentació davant el Registre Mercantil dels Llibres Oficials de Comptabilitat de caràcter obligatori
  Preparació, confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels Comptes Anuals