Dret matrimonial

 

 • Processos derivats de la ruptura matrimonial (separacions i divorcis), tant en via contenciosa com de mutu acord (dissolució matrimonial, efectes personals sobre els fills, efectes patrimonials sobre els cònjuges, pensió compensatòria i compensació econòmica).
 • Dissolucions de parella de fet, tant en via contenciosa com de mutu acord.
 • Negociació, redacció i modificació de convenis reguladors dels efectes de la ruptura.
 • Plans de parentalitat (responsabilitat parental monoparental o compartida, pàtria potestat, règims d’estades, prestacions alimentàries a favor dels fills, atribució del dret d’ús sobre el domicili familiar, etc.).
 • Expedients judicials derivats de conflictes a l’exercici de la pàtria potestat.
 • Dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Procediments d’execució de pronunciaments judicials.
 • Procediments de modificació de mesures per canvi substancial de les circumstàncies.
 • Procediments de reconeixement d’efectivitat de resolucions judicials dictades per altres Estats (exequàtur).

Dret matrimonial canònic

 • Procediments de nul·litat matrimonial canònica.

Dret de protecció de la persona

 • Poders preventius; autotutela.
 • Procediment per incapacitar una persona.
 • Constitució d’institució tutelar sobre les persones.
 • Pròrroga de la pàtria potestat en els supòsits d’incapacitació d’un menor d’edat.